Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Υποέργο 3: Εκπόνηση Μελετών-Ερευνών και Εθνικών Εκθέσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου

Δράση 3.1: Μελέτη για την Μετάβαση από την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση χωρίς Αποκλεισμούς

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπαίδευση των μαθητών/τριών με αναπηρία και η μετάβαση από το εκπαιδευτικό μοντέλο της διαχωρισμένης ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς (σε ένα σχολείο για όλους) όπως υπαγορεύεται από το άρθρο 24 της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Δράση 3.2: Μελέτη για την Διαμόρφωση Συνθηκών και Πλαισίων Ανεξάρτητης Διαβίωσης στην Κοινότητα

Αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση των όρων και η διαμόρφωση των αναγκαίων συνθηκών και πλαισίων για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 19 της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Δράση 3.3: Μελέτη για το Πρόσθετο Κόστος Διαβίωσης λόγω Αναπηρίας

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί ο προσδιορισμός του πρόσθετου κόστους διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία που διαμένουν στην Ελλάδα καθώς και οι πολιτικές που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του.

Δράση 3.4: Έκθεση α’ έτους

Η εθνική έκθεση έχει ως αντικείμενο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο πεδίο της αναπηρίας και των πολιτικών για την αναπηρία στην Ελλάδα κατά το διάστημα αναφοράς (α’ έτος), καθώς και την τεκμηριωμένη ανάλυση των διαχρονικών εξελίξεων που σχετίζονται με τα θέματα της αναπηρίας.

Δράση 3.5: Έκθεση β’ έτους

Η έκθεση έχει ως αντικείμενο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο πεδίο της αναπηρίας και των πολιτικών για την αναπηρία στην Ελλάδα κατά το διάστημα αναφοράς (β’ έτος), καθώς και την τεκμηριωμένη ανάλυση των διαχρονικών εξελίξεων που σχετίζονται με τα θέματα της αναπηρίας.

Δράση 3.6: Έκθεση γ’ έτους

Η έκθεση έχει ως αντικείμενο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο πεδίο της αναπηρίας και των πολιτικών για την αναπηρία στην Ελλάδα κατά το διάστημα αναφοράς (γ’ έτος), καθώς και την τεκμηριωμένη ανάλυση των διαχρονικών εξελίξεων που σχετίζονται με τα θέματα της αναπηρίας.