Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ»

- Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο εφαρμογής του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» (Κωδ. ΟΠΣ 5000817) η οποία με την με αρ.πρωτ. 9293/15/7/2016 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και με την με αρ.πρωτ.12553/22.6.2017 τροποποίησης αυτής έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (Άξονες Προτεραιότητες:1,4,5) της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και Ελλάδα, προτίθεται, σύμφωνα με την No26/9.10.2018 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας να προσλάβει, με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου, ερευνητή/τρια για το Υποέργο 1.


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Σχετικά αρχεία: